Одељенски старешина

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.

Одељењски старешина:

 

 • обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и усклађује њихов рад,
 • остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње,
 • разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика,
 • остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима,
 • сазива родитељске састанке и руководи њима,
 • прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика, 
 • прати похађање наставе ученика и правда изостанке,
 • изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности,
 • води школску евиденцију,
 • потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства,
 • руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник,
 • предлаже одељењском већу оцену из владања,
 • упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање радних обавеза,
 • износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе,
 • стара се о остваривању ваннаставних активности,
 • обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење,
 • учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама,
 • обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисцилинским мерама које су ученику изречене,
 • обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе дати у надлежност.

 

  

Одељењске старешине

Редни број

      Одељењски старешина

Одељење

1.

Иванка Кустурин

1

2.

Лидија Маринковић

1.б

3.

Мирјана Балаж

2

4.

Невенка Шифлиш

3

5.

Елена Брдар

3

6.

Љиља Пашић

4

7.

Драгана Галовић

4

8.

Ивана Ковач

5.а

9.

Ивана Војновић

5.б

10.

Игор Репар

6

9.

Невенка Штрангар

7.а

10.

Бранко Ћурчић

7

11.

Шимунов Дамир

8.а

12.

Соња Ђорђевић - Јоцић

8

 

РУКОВОДИОЦИ - КООРДИНАТОРИ  РАЗРЕДНИХ ВЕЋА

Редни број

                    Разредно веће

Руководилац

1.

Разредно веће  1.разр.

Иванка Кустурин

2.

Разредно веће  2.р.

Мирјана Балаж

3.

Разредно веће  3.р.

Невенка Шифлиш

4.

Разредно веће  4.р.

Љиља Пашић

5.

Разредно веће  5.р.

Ивана Ковач

6.

Разредно веће  6.р.

Игор Репар

7.

Разредно веће  7.р.

Невенка Штрангар

8.

Разредно веће  8.р.

Дамир Шимунов