Одељенски старешина

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.

Одељењски старешина:

 

 • обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и усклађује њихов рад,
 • остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње,
 • разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика,
 • остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима,
 • сазива родитељске састанке и руководи њима,
 • прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика, 
 • прати похађање наставе ученика и правда изостанке,
 • изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности,
 • води школску евиденцију,
 • потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства,
 • руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник,
 • предлаже одељењском већу оцену из владања,
 • упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање радних обавеза,
 • износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе,
 • стара се о остваривању ваннаставних активности,
 • обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење,
 • учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама,
 • обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисцилинским мерама које су ученику изречене,
 • обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе дати у надлежност.