Правила понашања

Ученик је дужан да у школу долази на време (кашњења нису дозвољена) спреман за рад и са потребним прибором. Ученик у школу долази најраније 10 мин. пре почетка првог часа, а у учионицу улази 5 мин. пре почетка наставе;

Родитељи и друге странке су дужне да се при уласку у зграду пријаве дежурном помоћном особљу;
Ученик је дужан да редовно похађа наставу, а да свако изостајање правда родитељ најкасније осам дана од дана изостајања и да доставља потпуне и тачне контакт информације;
Свака просторија у школи користи се искључиво у сврхе којима је намењена, на начин којим се не прља и не оштећује просторија, намештај и опрема; за сваку начињену штету одговорност сноси ученик и његов родитељ који је дужан да штету надокнади;
Ученици (и девојчице и дечаци), запослени, родитељи и свако ко улази у школу дужан је да у школу долази пристојно одевен и пристојног изгледа (фризуре и шминке), примерено школским условима. Забрањено је у школу долазити у шорцевима (обичним или спортским), атлет мајицама, топ мајицама, мајицама на бретеле, у преуској, прекраткој и претесној одећи и обувен у папучама;
Строго је забрањено ометање наставног процеса, стварање буке и нереда у школском простору, гурања, туче и узајамно ометање и вређање;
Забрањено је у школски простор уносити бицикле, моторе и сва друга средства која могу угрозити или повредити ученике;
Приликом напуштања учионице, ученици и наставници су дужни да учионицу оставе уредну;
Ученици и наставници су дужни да поштују почетак и крај часа, који се означава звоњењем;
За хитне информације од значаја за рад одељења, одељењском старешини или дежурном наставнику обраћа се искључиво редар; обраћање појединца такође подразумева прво обраћање одељењском старешини или дежурном наставнику;
За време трајања наставе и ваннаставних активности, као и за време одмора, ученици бораве у школском простору и дворишту. Самовољно напуштање објекта и дворишта није дозвољено;
Непридржавање правилима овог „кућног реда" подлеже дисциплинској одговорности;
Запослени, родитељи и друге странке су, у складу са прописима, дужни да се придржавају забране пушења у школској згради и њеној непосредној близини (двориште, улаз школе...);
Одељењски старешина дужан је да са правилима понашања упозна ученике и родитеље на почетку сваке школске године и да се стара о њиховом поштовању.

На седници школског одбора усвојен је и Правилник понашања у основној школи.