Закони и правилници

Осим закона и правилника, на овој страници налази се и школска документација и усвојена акта школе.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2020

Школски календар 2020-2021

Поступак у одговору на насиље 2020

Правилник о општинском савету родитеља

Правилник о додатној подршци

Правилник о евиденцији и издавању јавних исправа

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о заштити података

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача, стручних сарадника

Правилник о вредновању квалитета рада установа 2019

Правилник о начину обављања организованог превоза деце

Правилник о дисциплинској одговорности запослених.

Правилник о испитима у основној школи.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика.

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика.