Школски одбор

            На основу Члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", брoj: 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) орган управљања у школи јесте Школски одбор. Орган управљања има девет чланова, укључујући и председника. Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

               Орган управљања установе чине:

по три представника запослених из школе (чланови Наставничког већа) :

1. Хорват Марија, наставник разр. наставе, шести степен ст. спр., васпитач у продуженом боравку

2. Балаж Мирјана, професор разредне наставе, седми ст. стр. спреме, учитељица у 2.разр.

3. Ковач Татјана, професор разредне наставе, седми ст. стр. спреме, школ. библиотекар

по три представника родитеља ученика школе:

1. Мађар Мира, медицински техничар, средња стр. спрема

2. Зетовић Соња, лекар стоматолог, седми степен стручне спреме

3. Петровац Весна, средња стручна спрема

по три представника јединице локалне самоуправе:

1. Карајков Марко, машински техничар, средња стручна спрема

2. Бенић Туркаљ Весна, Средња грађевинска школа, четврти степен стручне спреме, службеница

3. Санто Соња, средња економска школа, четврти степен

 

Школски одбор:

 1. доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова,
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању,
 3. утврђује предлог финансијског плана за припреме буџета,
 4. доноси финансијски план школе, у складу са законом,
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи,
 6. расписује конкурс и бира директора,
 7. разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада,
 8. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању,
 9. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора,
 10. обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.
 11. Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.