Ученички парламент

У циљу остваривања што квалитетнијег учешћа ученика у целокупном животу и раду наше школе, године, оформљен је Ученички парламент. Парламент чине по два представника из седмог и осмог разреда. Сами чланови Ученичког парламента на првој седници усвајају Пословник о раду УП, врше избор председника, његовог заменика и записничара. Са ученицима је увек координатор - школски педагог.

Шта је Ученички парламент? Ученички парламент је законом загарантована формална институција која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Постојање парламента даје ученицима могућности да износе мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи. Њихов план активности саставни је део Годишњег плана рада школе; учествују у активностима планираним Школским развојним планом, учествују у хуманитарним акцијама, спортским и другим такмичењима, организују сарадњу са вршњацима других школа и истовремено покрећу акције за побољшање живота и рада у школи.

Приликом оснивања Ученичког парл. у нашој школи, координатор и покретач свих акција била је Тијана Француз, педагог школе на замени, да би је истим стваралачким жаром заменила Татјана Милошев Врдољак, такође школски педагог.

Састанци УП одржавају се по потреби и на основу договора и води се редовно записник.

ДОБРОБИТИ ОД ОСНИВАЊА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА

 

  • прихватање права и одговорности ученика
  • уважавање личности ученика
  • свестран развој ученика
  • искуство тимског рада
  • учење о различитости и недискриминаторском понашању
  • јасна и благовремена информисаност свих ученика
  • могућност утицања на одлуке битне за ученике
  • квалитет сарадње између ученика и наставника
  • веће задовољство радом и животом у школи