Стручни активи

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних сарадника, Месне заједнице Бачки Моноштор, Ученичког парламента и Савета родитеља.

Представнике наставника и стручних сарадника предлаже Наставничко веће, а представника Месне заједнице предлаже Савет месне заједнице.

Представник Ученичког парламента и представник Савета родитеља предлажу се из редова чланова тог органа.

Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.

Стручни актив за развојно планирање: доноси план рада и подноси извештај о његовој реализацији, утврђује предлог Развојног плана школе за период од три до пет година и доставља га Школском одбору на усвајање, и прати његово остваривање, израђује пројекте који су у вези са Развојним планом школе.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника које именује Наставничко веће.

Стручни актив за развој школског програма, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: доноси план рада и подноси извештај о његовој реализацији, израђује предлог школског програма, израђује пројекте који су у вези са школским програмом, прати реализацију школског програма.

Седнице стручног актива за развој школског програма сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

За свој рад стручни актив за развој школског програма одговара Наставничком већу.

Председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног актива за развој школског програма, председници стручних већа за област предмета и представник стручних сарадника у школи чине Педагошки колегијум.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора школе из области:

 

 • планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе,
 • старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада,
 • старања о остваривању развојног плана школе,
 • организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника,
 • планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника,
 • сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник.

 

Стручни органи доносе одлуке јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.

Ред. број

Опис послова

Реализација

 

1.

*  Испитивање потреба родитеља

 Септембар

2.

*  Испитивање потреба ученика и школе

 Септембар

3.

*  Испитивање потреба локалне заједнице

 Септембар

4.

*  Уврштавање  уочених потреба у Школски програм и Годишњи програм рада школе

 Септембар

5.

*  Праћење остваривања Школског програма и Годишњег програма рада школе

стална обавеза

6.

*  Прикупљање података и доказа који прате остваривање Школског програма и Годишњег програма рада школе

стална обавеза

7.

*  Процењивање нивоа остварености на основу прикупљених доказа

Јун

8.

*  Самоевалуација – сачињавање извештаја са листом доказа о реализацији Школског програма и Годишњег програма рада школе

Јун

Чланови Стручног актива за развој школског програма:

 1. Снежана Стаматовић, педагог школе
 2. Лидија Маринковић, проф. разредне наставе
 3. Љиља Пашић, проф. разредне наставе
 4. Бранко Ћурчић, проф. српског језика
 5. Марија Хорват, наст. у продуженом боравку
 6. Невенка Штрангар, наст. математике
 7. Борис Балаж, наст. техничког образовања

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. број

Опис послова

Реализација

 

1.

*  Анализа постојећег нивоа квалитета наставе

Септембар

2.

*  Промене у чланству тима и допуне Школ. развојног плана

Септембар

3.

*  Одређивање рокова за реализацију свих активности

 

Септембар

4.

*  Састављање могућег плана професионалног усавршавања наставника 

 

Октобар

5.

*  Планирање предвиђених трошкова

Октобар

6.

Стално информисање локалне заједнице и могућих донатора о текућим потребама школе

 

Стална обавеза

7.

*  Избор семинара за стручно усавршавање наставника

Октобар

8.

*  Састављање реалног плана набавке потребних наставних средстава

Октобар

9.

*  Евалуација – одређивање тима за праћење нивоа реализације набавке

 

Децембар

10.

*  Анкетирање ставова наставника и ученика о модернизацији наставе

Фебруар

11.

*  Анализа успеха ученика

Стална обавеза

12.

*  Праћење плана реализације активности

Стална обавеза

13.

*  Праћење ставова околине према школи

Стална обавеза

14.

*  Даља сарадња са стручним медицинским и педагошким лицима која раде са децом посебних потреба

 

Стална обавеза

15.

*  Анализа постигнутог у процесу инклузивног образовања

По потреби

16.

*  Самоевалуација реализованих активности

Јун

Чланови Стручног актива за развојно планирање:

1. Директор школе – Марија Мргић

2. Педагог школе – Снежана Стаматовић

3. Председник Школског одбора – Недељко Катић

4. Представник Савета родитеља – Јасмина Плавшић

5. Представник Ученичког парламента - Теодора Ивакић, 8.а разред

6. Иванка Кустурин, проф. разредне наставе

7. Игор Репар, проф. биологије и хемије

8. Татјана Ковач, библиотекар

* Напомена: Школски развојни план се налази у прилогу Годишњег плана рада школе