Наставничко веће

Наставничко веће сачињавају сви наставници и стручни сарадници и друга стручна лица која непосредно доприносе остваривању образовно-васпитних циљева и задатака школе, као и директор школе.

Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова, јавним гласањем, осим ако законом није другачије утврђено и статутом школе.

Наставничко веће одлучује о питањима утврђеним дневним редом, уколико седници присуствује натполовична већина чланова. У супротном, директор школе заказује поновo исту седницу у наредна три дана.

Наставничко веће врши следеће послове:

 

 • утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и стара сео његовом успешном остваривању,
 • стара се о организацији образовно-васпитног рада,
 • разрађује и реализује наставни план,
 • учествује у припремању плана и програма извођења практичне наставе, производног рада и професионалне праксе и врши њихово осавремењивање,
 • утврђује и одобрава распоред часова наставе,
 • разматра укупне резултате образовно-васпитног рада и одлучује о мерама за унапређење тог рада, а посебно успеха ученика,
 • одлучује о подели разреда на одељења, броју ученика у појединим одељењима, подели предмета на наставнике,
 • одређује одељењске старешине,
 • предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању појединих задатака,
 • сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе,
 • утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи програм рада школе,
 • одобрава одсуство ученицима,
 • предлаже чланове комисије за полагање испита и разматра извештаје о обављеним испитима,
 • похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама,
 • доноси одлуку о премештању ученика у другу школу који је учинио повреду забране из чл. 44 и чл. 45 закона уз сагласност родитеља,
 • доноси одлуку о ослобађању ученика од физичког васпитања на основу предлога лекара
 • разматра и оцењује рад одељењских већа, одељењских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника,
 • на иницијативу стручних актива и одељењских већа, предлаже програм стручног усавршавања и образовања наставника и сарадника и стара се о остваривању тог права,
 • предлаже именовање ментора за рад са приправницима ,
 • даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада школе (наставни планови и програми, уџбеници и др.),
 • предлаже мере за побољшање материјалних услова школе ради потпунијег остваривања образовно-васпитног рада,
 • заузима став о најцелисходнијим начинима припремања наставника и сарадника за образовно-васпитни рад,
 • прати рад и анализира постигнуте резултате ученика на крају класификационог периода,
 • прати и анализира постигнуте резултате појединих наставника, сарадника и васпитача,
 • предлаже тајним изјашњавањем три члана за школски одбор,
 • даје мишљење школском одбору за избор директора на посебној седници заједно са осталим запосленима,
 • предлаже школском одбору мере за побољшање материјално-техничких услова рада школе,
 • даје предлог за коришћење неплаћеног одсуства за захтев запосленог из реда наставног особља
 • разматра извештај директора школе о реализацији школског програма рада школе и о томе заузима одговарајући став,
 • разматра полугодишњи и годишњи извештај о раду школе и предлаже мере за превазилажење уочених недостатака,
 • врши и друге послове у складу са законом и овим статутом, као и задатке које му наложи школски одбор и директор школе, у циљу унапређења образовно-васпитног рада.

У случају када Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора школе, гласање је тајно.

Начин рада, доношења одлука, вођење записника на седницама и сва друга питања од значаја за рад наставничког већа, уређују се пословником о раду.