СВЕТСКИ ДАН ВОДА (22. МАРТ)

Glavna hidrološka obeležja Gornjeg Podunavlja
Dunav je glavno hidrološko obeležje zaštićenog prirodnog dobra "GornjePodunavlje". Sa brojnim meandrima, rukavcima, barama i adama, Dunav u prostorurezervata stvara posebnu hidrografsku celinu. Visoki vodostaji su od izuzetnogznačaja za ekosisteme ovog zaštićenog prirodnog dobra, naročito u pojasu Apatinskogrita. Voda koja se akumulira u inudacionoj zoni i zadržava brojnim kanalima,rukavcima i barama, daje ključni ekološki značaj ovom području. Vodostaj u velikojmeri utiče na riblji fond. U rekama nivo vode varira u širokim granicama. Za vremeniskih vodostaja ribe nemaju dovoljno prostora i populacija se smanjuje, a kada suvisoke vode i ako se to ponavlja više godina, riblji fond je veliki. Pored Dunava, kaonajznačajnijeg površinskog toka, u "Gornjem Podunavlju" nalazi se još nekolikoznačajnih površinskih hidroloških objekata kao što su: vodotok Plazović, Veliki bačkikanal, kanal Bezdan-Prigrevica, i brojni rečni rukavci, jezera i bare.Plazović, Veliki bački kanal, kanal Bezdan - Prigrevica, BajskikanalPlazović na prostoru "Gornjeg Podunavlja" protiče u onom pojasu gde se granicazaštićenog prirodnog dobra provlači između Bezdana i Bačkog Monoštora u pojasušumskog kompleksa Štrbac. Ukupna dužina meandarskog toka u zaštićenoj zoniiznosi 4 kilometra, širina rečnog korita 3-4 metra. Veliki bački kanal, unutar granicaRezervata, protiče u dužini od 6 kilometara u dva odvojena sektora. Prvi se proteže odvodozahvata na Dunavu do obližnjeg mosta u Dužini od 1 km, a između Bezdana iBačkog Monoštora kanal ponovo prolazi kroz pojas zaštićenog prirodnog dobra udužini od 5 km i ima funkciju koridora između Monoštorskog rita i šume Štrbac.Kanal Bezdan - Prigrevica ribarskim područjem SRP "Gornje Podunavlje" protiče udužini od 18 km. Ovaj kanal predstavlja napajajući krak sistema Dunav - Tisa -
Dunav, vodom preko ustave kod Bezdana. Kanal se jednim delom toka, od BačkogMonoštora do prostora jugoistočno od Kupusine, nalazi u starom koritu Dunava.Rečni rukavci, jezera i bare su jedna od glavnih hidrografskih odlika "GornjegPodunavlja". Nastali su u neprestanom procesu meandriranja reke i pomeranja rečnogkorita. Brojne meandre Dunav je stvarao prilikom visokih vodostaja i izlivanja, kadabi gradio sebi novo korito a staro napuštao. Bajski kanal se proteže paralelno saDunavom, od Baje do Velikog bačkog kanala, sa kojim je spojen preko prevodnice iustave Šebešfok. Dužina Bajskog kanala u Srbiji, ujedno i na prostoru GronjegPodunavlja je oko 10 km.Uticaj čoveka na hidrografijuRukavac Baračka je očigledan primer uticaja čoveka na hidrografiju "GornjegPodunavlja". Baračka je u jednom sektoru presečena odbrambenim nasipom.Presečeni deo rukavca zove se Mrtva Baračka, a on se opet račva na dva manjarukavca. Zapadno od nasipa, nalazi se Živa Baračka, koja se ujedno koristi kaozimovnik za brodove i čamce. Monoštorski Dunavac, nalazi se južno od BačkogMonoštora u dužini od oko 8.5 km. Nastao je krajem XIX veka prokopavanjemSigajskog proseka. Proteže se oko ostrva Šarkanj. Od Dunava je odvojen nasipom,podignutim 1966. godine. Zbog toga je izgrađena ustava Kazuk, kojom jeMonoštorski Dunavac spojen sa Dunavom. Jugozapadno od Bačkog Monoštoranalaze se dva rukavca, oba poznata pod imenom Stari Dunavac. Prvi se nalazizapadno od nasipa u plavljenoj zoni, a drugi istočno.
Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan voda 2021. uz globalnu javnu raspravuo tome kako ljudi vrednuju vodu i sve vrste njene upotrebe. Voda je ekstremnougrožena zbog rasta broja stanovnika, sve veće potražnje u poljoprivredi iindustriji kao i pogoršanja posledica klimatskih promena.Ovogodišnja tema je kako vrednujemo vodu. Značaj vode leži u vezama međudomaćinstvima, kulturom, obrazovanjem, ekonomijom i integritetom prirode štonas okružuje. Ukoliko previdimo bilo koju od tih vrednosti, rizikujemo da ćemopogrešno upravljati ovim ograničenim, nezamenljivim resursom, poručuje UN.(Tekst sa sajta: BALKAN GREEN ENERGY NEWS)