Одељенски старешина

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.

Одељењски старешина:

 

 • обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и усклађује њихов рад,
 • остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње,
 • разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика,
 • остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима,
 • сазива родитељске састанке и руководи њима,
 • прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика, 
 • прати похађање наставе ученика и правда изостанке,
 • изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности,
 • води школску евиденцију,
 • потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства,
 • руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник,
 • предлаже одељењском већу оцену из владања,
 • упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање радних обавеза,
 • износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе,
 • стара се о остваривању ваннаставних активности,
 • обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење,
 • учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама,
 • обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисцилинским мерама које су ученику изречене,
 • обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе дати у надлежност.

 

 

Редни број

Одељењски старешина

Одељење

 1.

Мирјана Балаж

1.а

 2.

Невенка Шифлиш

2.а

 3.

Ечена Брдар

2.б

 4.

Љиља Пашић

3.а

 5.

Драгана Галовић

3.б

 6.

Лидија Маринковић

4.а

 7.

Иванка Кустурин

4.б

 8.

Милена Зетовић

5.б

 9.

Невенка Штрангар

6.а

10.

Бранко Ћурчић

6.б

11.

Дамир Шимунов

7.а

12.

Соња Ђорђевић Јоцић

7.б

13.

Ивана Војновић

8.а

14.

Ивана Ковач

8.б